Osakuntalaisten vaaliohjelma 2020

Jokaisen oma ylioppilaskunta – palvelut myös yksittäiselle jäsenelle

Ylioppilaskunnan on kehitettävä jäsenpalveluitaan niin, että ne palvelevat laajemmin kaikkia jäseniä. Yksittäisen opiskelijan, myös vaihto-opiskelijan tai ulkomaisen tutkinto-opiskelijan, on koettava ylioppilaskunnan jäsenyys hyödyllisenä ja mielekkäänä. Ylioppilaskunnan tulee kehittää yksittäisille jäsenille suunnattuja palveluita ja etuja, jotka näkyvät jäsenistön arjessa. Nykyisten palveluiden kautta ylioppilaskunnan hyödyt jakautuvat melko epätasaisesti ja satunnaisesti jäsenistön keskuudessa. 

Ylioppilaskunnan tulee kehittää jäsenpalveluita, jotka näkyvät opiskelijan arjessa; jäsenille tulee neuvotella esimerkiksi paikallisia opiskelija-alennuksia. Ylioppilaskunnan tulee varata riittävät resurssit jäsenpalveluiden kehittämiseen ja palvelumuotoiluun.

Kaupunkivaikuttamisella vetovoimainen Helsinki – keskiössä opiskelija-asuminen ja liikkuminen

Ylioppilaskunnan tulee panostaa kaupunkivaikuttamiseen opiskelijoiden etu edellä. Erityisen tärkeää on edistää opiskelija-asuntojen lisärakentamista, sillä nykyisellään opiskelija-asuntoja ei riitä kaikille halukkaille. Toinen tärkeä asia on opiskelijoiden kannalta oleellisten julkisen liikenteen yhteyksien tehostaminen erityisesti kampuksen ja kodin välillä. 

Opiskelija-asuntorakentamisen osalta tarvitaan aktiivista edunvalvontatyötä, jotta saavutetaan linjapaperissa asetetut tavoitteet uusille opiskelija-asunnoille. Linjapaperin tavoitteita ovat esimerkiksi vuosittaisten rakennettavien opiskelija-asuntojen vähimmäismäärät (Helsinki ja Espoo 400, Vantaa 200) sekä asuntojen tonttien sijannit joko lähellä kampuksia tai hyvien kulkuyhteyksien päässä kampuksilta. Edunvalvontaa tai asuntojen määrän lisäämistä ei voida sysätä yksin Hoasin vastuulle, vaan työtä on tehtävä laajemmin opiskelija-asumisen tukemiseksi.Suuri osa opiskelijoista muuttaa Helsinkiin opintojen perässä, ja tämän kohderyhmän tavoittaminen viestinnässä ja edunvalvonnassa on erityisen tärkeää.

Ylioppilaskunnan tulee aktiivisesti vaikuttaa opiskelija-asuntorakentamiseen ja tehdä yhteistyötä kaupunkivaikuttamisessa yhdessä yleishyödyllisten opiskelija-asuntorakennuttajien kanssa.

Hyvät ympärivuorokautiset yhteydet ovat tärkeitä erityisesti opiskelupaikan ja kodin välillä. Ylioppilaskunnan tulee vaikuttaa siihen, että olemassa olevia julkisia yhteyksiä ei heikennetä ja että HSL:n opiskelija-alennukseen palautetaan alennus kertalipuista.

 

Ylioppilaskunnan tulee tukea muualta muuttavien opiskelijoiden sopeutumista uuteen ympäristöön mm. viestimällä opiskelijoille keskeisistä asioista uudessa kotikaupungissaan.

Fiksua talouspolitiikkaa – vakaasti kohti jäsenmaksuttomuutta

Koronapandemian vaikutukset korostavat tarvetta vastuulliselle taloudenhoidolle ylioppilaskunnan piirissä. Ylioppilaskunta on sitoutunut tavoitteeseen jäsenmaksuttomasta ylioppilaskunnasta. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on ylioppilaskunnan menot pystyttävä kattamaan liiketoiminnan tuloilla ilman tarvetta jäsenmaksun perimiselle. Tavoitteen saavuttaminen ilman toiminnan supistamista vaatii kestävää talouspolitiikkaa. Ylioppilaskunnan menot eivät saa kasvaa kohtuuttomasti. 

Talouspolitiikassa tulee aidosti sitoutua tavoitteeseen jäsenmaksuttomuudesta. Jäsenmaksuttomuustavoite on pidettävä mielessä budjetoinnissa ja kaikissa taloutta koskevissa päätöksissä.

Talouspolitiikan on oltava kestävää, ja ylioppilaskunnan menot eivät saa kasvaa kohtuuttomasti. Ylioppilaskunnan taloudenpito vaatii pitkäjänteistä suunnittelua.

Oma yhteisö jokaiselle – järjestöjen monimuotoisuus on turvattava

Tällä hetkellä ylioppilaskunta vaikuttaa vahvasti jäsentensä elämään sen alaisten järjestöjen kautta tukemalla järjestöjen toimintaa. Mahdollistamalla erilaisten ja eri kielisten järjestöjen toimintaedellytykset voidaan varmistaa, että mahdollisimman moni opiskelija löytää itselleen sopivan yhteisön ja hyötyy näin jäsenyydestään. Ylioppilaskunnan tulee huomioida järjestöjen, esimerkiksi osakuntien, tilantarve pitkäjänteisellä suunnittelulla, jotta järjestöt voivat suunnitella omaa toimintaansa myös pitkällä tähtäimellä. Ylioppilaskunnan ulkopuolisten opiskelijoiden jäseneksi ottamisella ei saa olla järjestöille merkittäviä negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi avustusten jaossa, mikäli ulkopuolisten jäsenten ottamisella on esimerkiksi kielellinen peruste. On rakennettava yhdessä yhtenäisempää yliopistoyhteisöä, josta jokainen voi löytää oman paikkansa, ystäviä ja merkityksellistä tekemistä. Monipuolinen ja laaja järjestökenttä on sekä ylioppilaskunnan että jäsenen etu.

Monipuolisen järjestökentän avulla jokainen voi löytää itselleen sopivan yhteisön. Monenlaisten järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava takaamalla järjestötilojen riittävyys ja kunnossapito. Jäsenistö saa parhaiten hyödyn ylioppilaskunnan järjestökentästä, kun tarjolla on monipuolista ja sisällöltään laajaa toimintaa.

Poikkitieteellinen järjestötoiminta rakentaa yhtenäisempää yliopistoyhteisöä. Ylioppilaskunnan tulee edistää toimintaa, joka tuo yhteen eri alojen opiskelijoita.